Generelle salgs-, service- og leveringsbetingelser for arbejde og leverancer udført af Jyllands Skadedyrsservice ApS

Nedenstående betingelser er udarbejdet for at skabe overblik, samt for at præcisere den indgåede aftalegrundlag mellem kunden og Jyllands Skadedyrsservice ApS. Betingelserne kan ikke fraviges ved anden skriftlig aftale, og skal ses om præciseringer eller ændringer til den gældende lovgivning. 

 

§1 Tilbud
Medmindre andet fremgår, afgives alle tilbud med en frist på 30 dage fra tilbudsdatoen. Hvis tilbuddet ikke er accepteret indenfor denne frist, bortfalder tilbuddet og der skal derfor anmodes om et nyt tilbud.

§2 Igangsætning
Aftalen igangsættes efter aftalegrundlagets indgåelse. Hvis der ikke er aftalt et konkret tidspunkt, skal aftalen igangsættes indenfor rimelig tid.

Ved sikringsaftaler, kan aftalen ikke igangsættes hvis der er et aktivt skadedyrsproblem hos kunden. Jyllands Skadedyrsservice ApS vil først udbedre skadedyrsproblemet, som faktureres efter forbrug, hvorefter aftalen kan igangsættes. 

§2a Rapportering ved sikringsaftaler
Servicerapporter bliver udarbejdet i forbindelse med servicebesøg. Antallet af service besøg er afhængig af sikringsaftalen. Servicerapporter vil efter servicebesøg blive tilsendt elektronisk til kontaktpersonen, og kan gensendes hvis dette kræves – Anmodning om dette skal ske elektronisk. 

§2a Udstedelse af certifikater i forbindelse med garanti
Garantibeviser/certifikant bliver tilsendt elektronisk senest 7 dage efter færdigudført arbejde. Denne kan gensendes i op til 2 år efter udført arbejde. Anmodningen om dette skal ske elektronisk, samt skal fakturanummer oplyses. 

§3 Priser og opsigelse af kontrakt og abonnementer
Kontraktsummen (Den årlige betaling), eller fast opkrævning via abonnement, kan til enhver tid reguleres af Jyllands Skadedyrsservice. Regulering kræver dokumentation for prisforhøjelser og kan være i form af afgifter, prisstigninger af produktet, valutakurser, samt med udgangspunkt i lønindeks for danske virksomheder, dog maksimum 6% per år. 

Jyllands Skadedyrsservice er berettiget til at kræve ekstra betaling for arbejde der overstiger de kontraktlige forhold, eller hvis kunden ønsker ændringer i tegninger, rapportering eller materiale. Inden sådant arbejde udføres, skal kunden altid orienteres herom. 

En aftaleperiode varierer efter ydelse og starter på datoen for påbegyndelsen af leveringen af serviceydelsen. Jyllands Skadedyrsservice kan opkræve et miljøtillæg for forbrugsvarer og værnemidler. Alle fakturaer sendes som udgangspunkt elektronisk. Ved fremsendelse af papirfaktura opkræves et fakturagebyr på kr. 65,- pr. faktura.

Opsigelse af kontrakter og abonnementer kan kun ske ved overholdelse af indgåede aftale omkring opsigelsesvarsel og løbetid. Jyllands Skadedyrsservice er ikke forpligtet til at færdiggøre igangværende bekæmpelse efter slutdatoen for samarbejdet.

Kontrakter og abonnementer skal opsiges skriftligt til kontakt@jyllandsskadedyrsservice.dk

§4 Betalingsbetingelser
Kontrakter betales forud (Årlig kontraktsum). Forfaldstiden fremgår af den af Jyllands Skadedyrsservice udstedte faktura, men er som udgangspunkt 8 dage netto for privatpersoner og 14 dage netto for virksomheder. Såfremt betalingen foretages efter forfaldstid, beregnes rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling finder sted, samt et rykkergebyr på 100 DKK. Såfremt beløbet ikke er betalt rettidig indstilles servicen straks, og genoptages først når beløbet er betalt.

§5 Tjenesteydelsesansvar
Jyllands Skadedyrsservice er ikke ansvarlig for skader, som opstår under arbejdets udførelse eller i forlængelse heraf, medmindre kunden kan bevise, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser forårsaget af Jyllands Skadedyrsservice, eller andre, som Jyllands Skadedyrsservice har ansvar for.

§6 Produktansvar
Jyllands Skadedyrsservice dækker alene enhver direkte skade på person eller ting forårsaget af produkter, som indgår i Jyllands Skadedyrsservices tjenesteydelse, som Jyllands Skadedyrsservice efter gældende dansk ret, er ansvarlig for. Jyllands Skadedyrsservice dækker således ikke indirekte tab såsom driftstab, avancetab eller andet indirekte tab samt skader på genstande, som benyttes erhvervsmæssigt.

§7 Reklamation
Krav over for Jyllands Skadedyrsservice skal gøres gældende straks efter, at kunden er blevet opmærksom på eller burde være blevet opmærksom på forhold, der kan tilregnes Jyllands Skadedyrsservice og senest to måneder fra planlagt levering af tjenesteydelsen, dette omfatter tillige rapportering samt manglende delopgaver eller servicebesøg, idet ethvert ansvar for Jyllands Skadedyrsservice herefter bortfalder.

§8 Force majeure
Jyllands Skadedyrsservice tager forbehold for force majeure eller force majeure-lignende situationer – herunder forsinkelse fra underleverandører, arbejdskonflikter, dårligt vejr, IT-nedbrud, upåregnelige offentlige pålæg og lignende.

Jyllands Skadedyrsservice er ansvarsfri, hvis nævnte situationer skulle opstå, og kunden kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

§9 Opstillet udstyr
De opstillede gnaverstationer, fælder og andet matriel er Jyllands Skadedyrsservices ejendom. Bortkomne eller beskadigede stationer/fælder udskiftes og faktureres kunden. I tilfælde af ophør af samarbejdet, skal kunden, på Jyllands Skadedyrsservices opfordring, for egen regning og på en miljøvenlig og lovlig måde, bortskaffe udstyr og materialer.

§10 Ændringer
Disse betingelser kan til enhver tid ændres af Jyllands Skadedyrsservice. Gældende betingelser findes på Jyllands Skadedyrsservice hjemmeside.